Мисия на училището

 • Да съдейства за успешното провеждане на държавната политика по отношение на българите в чужбина, свързана със съхраняване на българското етнокултурно пространство зад граница и на националната, културната и духовната идентичност на всички български граждани по света, с опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в  чужбина;
   

 • Стимулиране изучаването на български език и литература и получаването на познания по история и география на България в началния  и прогимназиалния  етап на основното образование,  и на гимназиалния етап средното образование, на децата на българските граждани във Великобритания;
   

 • Осигуряване на подходящи условия за осъществяване на образователно-възпитателни дейности, съдействащи за укрепване на българската духовност, за съхраняване на националното ни самосъзнание, бит и култура;
   

 • Насърчаване на общуването на българските семейства помежду им и привличането им като активни участници в провеждането на празници на българската духовност.

Цели

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ: ОРГАНИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ПО ИСТОРИЯ И ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС

ЗАДАЧИ:

 1.  Организиране и осъществяване на образователно-възпитателна дейност в предучилищното и училищното  образование за децата на българските граждани живеещи във Великобритания  в следните културно-образователни области: Български език и литература и Обществени науки и гражданско образование;

 2. Провеждане на образователно-възпитателен процес структуриран съгласно българските държавни образователни изисквания, съобразен с адаптираните учебни програми на МОН по български език и литература за обучение на децата от подготвителните групи, както и на учениците за степените на училищното образование-основно и средно.с

Адрес

204 Lillechurch Road

Dagenham Essex

RM8 2EW

Тел

0044-208-220-0542
0044-798-435-2055
0044-777-259-1410
00359-879-03-6468

Имейл

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon

Този сайт е обект на авторско право и всички копирания и помествания в други сайтове подлежи на съдебни процедури.