top of page
Weddings

Заявление за записване

Условия за записване

Приемането на ученици следва реда и условията, изработени от организацията, училищния ръководител,  съобразно съответния правилник.
Условие за записване в БНУ“БУКВАРАН“  е заплащането на валидните за учебната година училищни такси;
Училището приема ученици и в хода на съответната учебната година,  при наличие на свободни места,   като  записващите се ученици представят служебна бележка от последното учебно заведение, в което са били обучавани;

В хода на учебната година се записват първокласници, които удостоверят с документ, че до момента на заявяване на желание да бъдат обучавани  в БНУ“БУКВАРАН“или БНУ“БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“  са били ученици в България или са посещавали друго българско неделно училище в чужбина;

От месец април до първата учебна седмица на месец май на съответната учебна година, родителят подава писмена декларация (по образец) за записване на ученика в по-горен клас на обучение в училището.

Училищните такси се определят в началото на всяка учебна година от организациите „БУКВАРАН“ ООД и „ГРАДИНА“ ООД;

Годишната такса  за учебната  2023/2024 година е в размер на 300 британски лири за първо дете и 280 британски лири за второ дете в семейството. За всяко следващо дете е валидна същата отстъпка от 20 британски лири.Увеличението е продиктувано от продължителността на учебната година,която ще покрие почти изцяло британската.

 В таксата за  обучение е включен: комплект с учебници, учебни тетрадки и помагала;

 училищна емблема  за децата от подготвителна група и учениците от начален етап, както и за новозаписаните ученици от пети и шести класове;

Таксата за обучение се заплаща не по-късно от 15 октомври на съответната учебна година;

Организациите „Букваран“ ООД и „Градина“ ООД си запазват правото на промени в таксите за обучение в рамките на текущата учебна година при настъпването на форсмажорни обстоятелства.
Просрочени плащания и неплатени такси.
В случаите, когато таксата не е заплатена в срок до 15 октомври,  се налага глоба в размер на 50 британски лири за просрочено задължение.

В случай, че не се извърши плащането в посочения в Правилника срок, родителите получават писмено напомняне за изплащане на сумите в десетдневен срок. Неспазването и на тази мярка води до спиране на ученика от учебния процес, за което родителите биват писмено уведомени в тридневен срок.

При незаплатена  такса на ученикът не се издава  документ за проведено обучение в училището и се преустановява последващото му обучение в него.

Учениците, които  завършват  обучението си по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика за два класа в рамките на една учебна година заплащат  две пълни такси за обучение . Срокът за заплащане на таксите съответно е до 15 октомври (първата такса) и до 15 януари (втората такса) на съответната учебна година.

Когато ученик постъпва за обучение в  БНУ“БУКВАРАН“или БНУ“БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“   в хода на  учебната година до края на първия учебен срок (месец февруари),  заплаща пълния размер на таксата за съответната учебна година.

 Новозаписаните ученици в училище за втория учебен срок, заплащат такса в размер на  250 британски лири.
При  записване на нов ученик в БНУ“БУКВАРАН“или БНУ“БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“ след 1 март  на съответната учебна година, се заплаща такса за обучение в размер на 250 британски лири;
Таксата не се възстановява при преждевременно напускане на ученика от училище.
В училището е въведено и авансово заплащане на таксата  за обучение за новата учебна година.

От началото  месец май 2024 година до 15 юни 2024 година,   родителят подава писмена декларация (по образец) за записване на ученика в по-горен клас на обучение в училището и при желание заплаща авансово такса за обучение за следващата учебна 2024/2025 година в размер на 300 британски лири. Заплатената такса остава непроменена при евентуално увеличение през следващата учебна година.

Полици

Благодарим Ви!

bottom of page