top of page
Weddings

Заявление за записване

Условия за записване

Приемането на ученици следва реда и условията, изработени от организацията, училищния ръководител,  съобразно съответния правилник.
Условие за записване в БНУ“БУКВАРАН“  е заплащането на валидните за учебната година училищни такси;
Училището приема ученици и в хода на съответната учебната година,  при наличие на свободни места,   като  записващите се ученици представят служебна бележка от последното учебно заведение, в което са били обучавани;

В хода на учебната година се записват първокласници, които удостоверят с документ, че до момента на заявяване на желание да бъдат обучавани  в БНУ“БУКВАРАН“или БНУ“БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“  са били ученици в България или са посещавали друго българско неделно училище в чужбина;

От месец април до първата учебна седмица на месец май на съответната учебна година, родителят подава писмена декларация ( по образец) за записване на ученика в по-горен клас на обучение в училището.

Училищните такси се определят в началото на всяка учебна година от организациите „БУКВАРАН“ ООД и „ГРАДИНА“ ООД;

Годишната такса  за учебната  2021/2022 година е в размер на 250 британски лири за първо дете и 230 британски лири за второ дете в семейството. За всяко следващо дете е валидна същата отстъпка от 20 британски лири.Увеличението е продиктувано от продължителността на учебната година,която ще покрие почти изцяло британската.

 В таксата за  обучение е включен: комплект с учебници, учебни тетрадки и помагала;

 училищна емблема  за децата от подготвителна група и учениците от начален етап, както и за новозаписаните ученици от пети и шести класове;

Таксата за обучение се заплаща не по-късно от 15 октомври на съответната учебна година;

Организациите „Букваран“ ООД и „Градина“ ООД си запазват правото на промени в таксите за обучение в рамките на текущата учебна година при настъпването на форсмажорни обстоятелства.
Просрочени плащания и неплатени такси.
В случаите,когато таксата не е заплатена в срок до 15 октомври,  се налага глоба в размер на 30 британски лири за просрочено задължение.

В случай, че не се извърши плащането в посочения в Правилника срок, родителите получават писмено напомняне за изплащане на сумите в десетдневен срок. Неспазването и на тази мярка води до спиране на ученика от учебния процес, за което родителите биват писмено уведомени в тридневен срок.

При незаплатена  такса на ученикът не се издава  документ за проведено обучение в училището и се преустановява последващото му обучение в него.

Учениците, които  завършват  обучението си по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика за два класа в рамките на една учебна година заплащат  две пълни такси за обучение . Срокът за заплащане на таксите съответно е до 15 октомври ( първата такса) и до 15 януари ( втората такса) на съответната учебна година.

Когато ученик постъпва за обучение в  БНУ“БУКВАРАН“или БНУ“БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“   в хода на  учебната година до края на първия учебен срок(месец февруари),  заплаща пълния размер на таксата за съответната учебна година.

 Новозаписаните ученици в училище за втория учебен срок, заплащат такса в размер на  150 британски лири.
При  записване на нов ученик в БНУ“БУКВАРАН“или БНУ“БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“ след 01 март  на съответната учебна година, се заплаща такса за обучение в размер на 100 британски лири;
Таксата не се възстановява при преждевременно напускане на ученика от училище.
В училището е въведено и авансово заплащане на таксата  за обучение за новата учебна година.

От началото  месец май 2021 година до 15 юни 2021 година,   родителят подава писмена декларация ( по образец) за записване на ученика в по-горен клас на обучение в училището и при желание заплаща авансово такса за обучение за следващата учебна 2021/2022 година в размер на 250 британски лири.Заплатената такса остава непроменена при евентуално увеличение през следващата учебна година.

Полици

Благодарим Ви!

bottom of page